Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů Stav1.cz, s.r.o. – PPkurýr (dále jen „PPkurýr“), který je provozovatelem těchto webových stránek, považuje ochranu a důvěrnost osobních údajů za velmi důležitou, a jako správce osobních údajů dbá na zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). 

Cílem těchto podmínek je hájit práva dotčených osob proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, poskytnout větší kontrolu subjektům nad tím, jakým způsobem je s jejich daty nakládáno a objasnit, které osobní údaje shromažďujeme v souvislosti s poskytováním našich zasilatelských, přepravních, administrativních a produkčních služeb našim zákazníkům a obchodním partnerům a jak je chráníme. 

Správce osobních údajů Správcem osobních údajů ve smyslu evropské legislativy je Stav1.cz, s.r.o., IČO: 8368431, sídlem: Na Folimance 2155/15, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, který se při podnikání pod obchodní firmou PPkurýr specializuje na poskytování zasilatelských, přepravních, administrativních a produkčních služeb svým zákazníkům na základě jejich jednorázové objednávky nebo na základě uzavřené rámcové smlouvy, tj. zejména zajišťuje přepravu zásilky nebo zásilek z místa odeslání do místa určení. PPkurýr je správcem osobních údajů především ve vztahu k osobním údajům oprávněných či kontaktních osob zákazníků a potencionálních zákazníků. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v zákaznické databázi PPkurýr. 

Dále je též správcem ve vztahu k osobním údajům zaměstnanců a svých obchodních partnerů. Máme za cíl zpracovávat pouze aktuální a přesné osobní údaje. Informujte nás tedy prosím o všech změnách vašich osobních údajů, které jste nám poskytli. Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů na nás obracet emailem na adresu info@ppkuryr.cz. V případě pochybností o Vaší totožnosti Vás můžeme požádat o dodatečné ověření Vaší totožnosti. 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na PPkurýr obracet za účelem uplatnění Vašeho práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování v případě zpracování na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, nebo prostřednictvím webových stránek úřadu: www.uoou.cz. Jaké osobní údaje zpracováváme a proč PPkurýr zpracovává osobní údaje výhradně pro účely poskytování zasilatelských, přepravních, administrativních a produkčních služeb.

V rámci této naší činnosti zpracováváme různé druhy informací, které je však obecně možné rozdělit do následujících kategorií:

 • (a) Identifikační údaje, mezi něž řadíme zejména titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení, adresa za účelem doručení či vrácení zásilky;
 • (b) Kontaktní údaje, mezi něž řadíme zejména telefonní číslo za účelem oznámení a informování o stavu doručení, emailovou adresu a pracovní adresu elektronické pošty na pracoviště za účelem oznámení a informování o stavu doručení, potvrzení uzavření smlouvy a obchodní jednání;
 • (c) Údaje o transakcích, mezi ně řadíme zejména údaje o převzatých a odevzdaných zásilkách a platbách, případně i jiné údaje vyplývající ze služeb poskytovaných naším zákazníkům a obchodním partnerům;
 • (d) Údaje zahrnuté v komunikaci, mezi něž řadíme zejména jakékoliv osobní údaje poskytnuté zaměstnanci, statutárními orgány, oprávněnými či kontaktními osobami obchodních partnerů, zákazníky a potencionálními zákazníky v rámci jejich jednání s námi, včetně jakéhokoli kontaktu, který mezi námi proběhl, ať již osobně, telefonicky, e-mailem nebo online, ale zároveň i samotný obsah komunikace s danou osobou (obsah e-mailové komunikace); (e) Údaje potřebné ke zlepšení kvality služeb, mezi něž řadíme IP adresu zákazníka a cookies při používání webových stránek.  

Největší část osobních údajů zpracováváme za účelem poskytování zasílatelských, přepravních, administrativních a produkčních služeb našim zákazníkům při plnění závazků, tj. například řádné převzetí a odevzdání zásilky či ověření pokynu od pověřené osoby zákazníka, můžeme zpracovat identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o transakcích.

Poskytnutí osobních údajů zákazníka je smluvní povinností, předání osobních údajů příjemců zásilky je dobrovolné, nicméně jejich neposkytnutí by nám znemožnilo efektivně a bezpečně plnit smlouvu s klientem. Dbáme na to, aby si naši zákazníci byli vědomi své povinnosti poskytovat nám údaje o příjemcích, které jsou získávány a zpracovávány v souladu s GDPR, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu tak, aby je PPkurýr mohla oprávněně užít při poskytování svých služeb. Za účelem navazování, udržování a prohlubování obchodních vztahů a kontaktů s našimi obchodními partnery, zákazníky a potenciálními zákazníky, tedy například za účelem zasílání obchodních, ale i jiných neobchodních sdělení, můžeme zpracovat identifikační údaje a kontaktní údaje statutárních zástupců, oprávněných či kontaktních osob zákazníků.

Tyto údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů vedle uvedených důvodů též pro případné reklamační řízení a soudní spory. Právní předpisy a legislativa ČR nám taktéž v určitých případech dávají povinnost osobní údaje zpracovávat. Jedná se typicky o uchování údajů dle zákonných požadavků (daňové a celní předpisy). Osobní údaje našich zaměstnanců zpracováváme za účelem plnění zákonných povinností zaměstnavatele a vedení personálně-mzdové agendy. 

V případě úspěšného uchazeče o zaměstnání, zpracováváme osobní údaje uchazeče pro naši potřebu při náboru zaměstnanců a to proto, abychom s uchazeči popřípadě mohli podepsat pracovní smlouvu. Osobní údaje, které zpracováváme o zaměstnancích, statutárních zástupcích, kontaktních a oprávněných osobách, zákaznících či potencionálních zákaznících získáváme v prvé řadě přímo od subjektu údajů. Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy.

V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence. Zároveň Vám zaručujeme, že v rámci našeho zpracování osobních údajů nedochází k jejich předání do třetích zemí mimo území Evropské Unie či do mezinárodních organizací. Ani není prováděno zpracování formou automatizovaného rozhodování či profilování. Přenos osobních údajů Osobní údaje využíváme výhradně pro zajištění našich služeb, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu. Výjimku představují externí subjekty, které pro nás zajišťují podpůrné služby a orgány veřejné správy. 

Těmto Vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu příkladově při:

 • přepravě vnitrostátních zásilek zajišťované smluvními partnery,
 • exportních zásilek v rámci mezinárodní integrované služby zajišťované smluvními partnery, • dodržení příslušného právního předpisu anebo vykonatelné žádosti státní správy,
 • uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně prošetření jejich možného porušení,
 • postupu zaměřeném na řešení trestných činů, technických komplikací či bezpečnostních incidentů,
 • ochraně před poškozením práv, majetku anebo bezpečnosti společnosti, zaměstnanců, zákazníků anebo veřejnosti tak, jak to vyžadují či dovolují právní předpisy,
 • zajištění přepravy zboží a výrobků, správě doručovacích aplikací,
 • poskytování technických a IT služeb,
 • poradenské a konzultační činnosti.

Osobní údaje poskytujeme pověřeným zpracovatelům na základě našich pokynů. U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme (mimo orgány veřejné správy), aby zpracovávali Vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů dle uzavřených smluv a platnou legislativou. Vždy dohlížíme na to, abychom neposkytli víc údajů, než je nezbytné pro dosažení daného účelu zpracování. 

Doba a způsob uchování osobních údajů Osobní údaje zákazníků a třetích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Obecně platí, že osobní údaje zpracovávané z titulu oprávněného zájmu využíváme a uchováváme po dobu:

 • trvání našeho obchodního vztahu, 
 • trvání komunikace se zaměstnancem, statutárním zástupcem, oprávněnou či kontaktní osobou po dobu jeho činnosti, neupozorníte-li nás na ukončení této činnost
 • potřebnou k výkonu těchto práv, kdy po uplynutí lhůt podle předchozích bodů zpracováváme údaje z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména na uplatňování, prokazování a obhajování našich práv, zájmů, nároků, 
 • do uplatnění námitky vůči zpracování, při kterém Vaše práva a zájmy převáží nad našimi oprávněnými zájmy.

Po uplynutí této doby jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje jen pro slučitelné účely anebo pro zvláštní účely (archivace či statistika). Osobní údaje uchováváme elektronicky výhradně na serverech společnosti či u našich důvěryhodných partnerů a fyzicky jen v prostorách naší společnosti a pod dohledem odpovědných osob. Změny těchto pravidel Tento dokument pravidelně kontrolujeme a vyhrazujeme si právo na jeho změnu. Dojde-li ke změnám pravidel s dopadem na Vaše práva, vhodným způsobem Vás na to upozorníme.